Håndbog

Forord
Til beboerne i ejerforeningen Lyngbo!

Formålet med denne håndbog er at give beboerne en samlet oversigt over forhold af fælles interesse, såsom ejerforeningens organisation, fællesfaciliteter (beliggenhed, anvendelse, vedligeholdelse), forsikringsforhold og love samt en række praktiske oplysninger og råd.

Af indlysende årsager opfordres beboerne til at opbevare ”beboerhåndbogen” sammen med lejlighedens øvrige papirer, bl.a. for, at den kan videreoverdrages ved ejerskifte – ikke mindst
en tilflytter, må formodes at have umiddelbar interesse i adskillige af bogens konkrete oplysninger.

Der uddeles vederlagsfrit ét eksemplar af håndbogen pr. lejlighed ved udgivelsen. Yderligere eksemplarer til nye ejere, der ikke har fået håndbogen overdraget, sælges til kostprisen hos viceværten, så længe lager haves.

Såfremt en beboer i forbindelse med fraflytning og/eller salg af sin lejlighed ikke videregiver beboerhåndbogen til ny ejer/beboer vil et eksemplar af beboerhåndbogen blive udleveret til den nye ejer/beboer på fraflyttende/sælgende beboers regning.

Håndbogen er opbygget sådan, at revisioner eller nye afsnit kan indføjes.

Siderne nummereres efter følgende princip:

 

I:  Afsnit nr. i romertal
2:  Sidenummer. Hvert afsnit nummereres forfra.
a:  Anvendes kun ved indføjelse af nye sider; i dette eksempel første
tillægsside efter side 2.
12.06.2014:  Dato for redigering

Det bemærkes, at hvor der i håndbogen gives råd og vejledning, er disse uden ansvar for bestyrelsen.

Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem husorden/vedtægter og andre oplysninger i denne bog, er det fremdeles husorden/vedtægter, der er gældende.

Bestyrelsen, juni 2014.

Diagram_3

 

 

Ejerforeningen Lyngbo.

Ejerforeningens vedtægter, som er grundlag for ejerforeningen, er opbygget i overensstemmelse med lovgivningen og er tinglyst på ejendommen.

Ejerforeningen Lyngbo består af 180 lejligheder, hvoraf ejerforeningen ejer en, som er udlejet til vicevært / varmemester.

Ejerforeningen Lyngbo’s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden den 1. april.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. Hver ejerlejlighed har en stemme, hvis vægt svarer til den pågældende ejerlejligheds fordelingstal. I visse tilfælde foretages afstemning tillige efter en stemme pr. lejlighed (uden fordelingstal)

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen varetager den løbende drift af ejerforeningen med bistand af den af bestyrelsen ansatte administrator og vicevært/varmemester.

Bestyrelsesmøder, hvori suppleanter deltager, afholdes ca. en gang om måneden i bestyrelseslokalet i blok O. Referat af bestyrelsesmøderne bliver opslået i de i hver opgang opsatte opslagstavler.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne ansat en administrator, som forestår den daglige administration af ejerforeningen.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og administrator fremgår af lister opslået på opslagtavlerne.

Bestyrelsen har endvidere ansat en vicevært/varmemester, som bor i Lyngborghave 14, st.th., 3460 Birkerød. Kontoret forefindes i kældergavlen efter nr. 22. Træffetid fremgår af skilt ved døren og på opslag i opgangene. (Se under ‘Kontakt’)

Ejerforeningens vedtægter, som er grundlag for ejerforeningen, er opbygget i overensstemmelse med lovgivningen og er tinglyst på ejendommen.

Ejerforeningen Lyngbo består af 180 lejligheder, hvoraf ejerforeningen ejer en, som er udlejet til vicevært / varmemester.

Ejerforeningen Lyngbo’s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden den 1. april.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. Hver ejerlejlighed har en stemme, hvis vægt svarer til den pågældende ejerlejligheds fordelingstal. I visse tilfælde foretages afstemning tillige efter en stemme pr. lejlighed (uden fordelingstal)

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen varetager den løbende drift af ejerforeningen med bistand af den af bestyrelsen ansatte administrator og vicevært/varmemester.

Bestyrelsesmøder, hvori suppleanter deltager, afholdes ca. en gang om måneden i bestyrelseslokalet i blok O. Referat af bestyrelsesmøderne bliver opslået i de i hver opgang opsatte opslagstavler.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne ansat en administrator, som forestår den daglige administration af ejerforeningen.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og administrator fremgår af lister opslået på opslagtavlerne.

Bestyrelsen har endvidere ansat en vicevært/varmemester, som bor i Lyngborghave 14, st.th., 3460 Birkerød. Kontoret forefindes i kældergavlen efter nr. 22. Træffetid fremgår af skilt ved døren og på opslag i opgangene.

Forsikringer.

Der er af ejerforeningen tegnet følgende forsikringer:

1. Erhvervsforsikring, dækkende de ejerforeningen tilhørende redskaber, maskiner m.m.
2. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, dækkende de af ejerforeningen ansatte medhjælpere (vicevært m.m.). Denne forsikring er udvidet med sygedagpengeordning gennem sikringsstyrelsen til dækning af 5 ugers arbejdsgiverperioden.
3. Ejendomsforsikring, dækkende Bregnerødvej 65-71, Lyngborghave 2A-40 og 54-60, 3460 Birkerød. Forsikringen dækker bygningsbrandforsikring, hus- og grundforsikring, instektforsikring, svampeforsikring, huslejetabsforsikring, glasforsikring og ansvarsforsikring.
Enhver skade, der henhører under den nævnte forsikring, bør ejerne straks anmelde overfor ejendommens administrator, som herefter vil foretage anmeldelse overfor forsikringsselskabet.

Yderligere oplysninger om forsikringen kan ligeledes indhentes hos administrator.

 

Fællesfaciliteter / fællesanliggender

Vicevært / varmemester
Bopæl: Lyngborghave 14, st.th.
Tlf. nr.: 51 22 54 48
Træffetid fremgård af skilt ved kontordøren i kældernedgang mellem blok O og P.
Vaskemønter + ekstranøgle til kælder (+portlåge): Købes hos vicevært.

Reservenøgle til de enkelte lejligheder fandtes oprindeligt hos viceværten. Ejerne må selv aftale med viceværten, hvorvidt reservenøgle skal opbevares / forsat skal opbevares.

Viceværten varetager den daglige drift / vedligeholdelse af bebyggelsens fællesanliggender, så som renovation, vaskerier, fællesarealer, herunder havearbejde og snerydning. Desuden fungerer viceværten som koordinator til håndværkere o. lign. vedrørende de fælles forhold.

Klager over praktiske fejl og mangler vedrørende fællesanliggender, f. eks. funktionsfejl i vaskemaskiner, manglende belysning i kældre, opgange m.v., varmesvigt o. lign. sorterer ligeledes under viceværten.

Der henstilles at viceværtens træffetid respekteres, bortset fra absolutte nødsituationer.
Varmemesteren varetager den daglige drift af varmecentralen, herunder vedligeholdelse af anlægget og dets funktion – herudover koordinerer varmemesteren kontakten til håndværkere og servicefolk.

Vaskerier
Se plan over bebyggelsen, afsnit III. Vaskerierne er fordelt i blokkene.
I disse vaskerier forefindes p.t. mellem 1 og 3 fuldautomatiske vaskemaskiner samt 1 centrifuge, desuden er der tørretumbler i flere af vaskerierne. I de 2 centralvaskerier (blok O og M) findes desuden strygerulle.

Vaskemaskinerne bruger 2 mønter pr. vask.

a. Vaskeprogrammernes varighed:

90 -95° tager 80 til 90 minutter
40° vask tager 40 – 60 minutter afhængig af maskinens alder, ny maskine har kortere vasketid.
30° vask tager 30 – 50 minutter (ca. ½ time i ny maskine).
b. Tørretumbleren:

Tørreperioden ca. 25 min. pr. mønt. Vaskemønter købes kontant af viceværten indenfor træffetid.

Møntprisen fastsættes løbende af bestyrelsen i forhold til vaskeriernes driftsudgifter og vedligeholdelse, men uden hensyntagen til investering / afskrivning.

Vaskemaskiner må ikke benyttes til indfarvning af tøj o. lign. samt i øvrigt på en sådan måde, at det påfører andre brugere gener.

Maskinerne skal om nødvendigt rengøres efter brug.

Ejerforeningens vaskekurve og i øvrigt løst inventar må ikke fjernes fra kælderen. Ved brug af vaskekurv fra vaskeri til tørrekælder, skal vaskekurven straks stilles tilbage til vaskekælderen.

c. Vasketider:
I henhold til husorden er vasketiden for alle vaskerier mellem kl. 07.00 og 22.00.
Dette gælder også for vaskemaskine i egen lejlighed.
Maskinerne kan frit benyttes når de er ledige, idet der ikke findes reservationsordning.

Tørrekældre:

Der findes i de enkelte blokke aflåselige tørrerum. Tøj nedtages hurtigst muligt.

Der må ikke ryges i kældene, ej heller i trappeopgangene.
Renovation:

a. Skakt:
Affald der kastes i skakten, skal være emballeret forsvarligt. Mælkekartoner o. lign. skal tømmes før indpakningen.

I skakten nedkastes almindeligt mindre husholdningsaffald i lukkede poser.

Sæbepulverbøtter, skyllemiddeldunke, papkasser, tomme pizzabakker o. lign. må ikke kastes i skakten, da disse kan stoppe den.

Af sikkerhedshensyn må glas og skarpe ting ikke nedkastes i skakten.

Mindre glasting kan, såfremt de er omhyggeligt indpakket f. eks. i avispapir og derefter lægges i    lukkede poser, alligevel kastes i skakten. Kattegrus må kun nedkastes i affaldsskakten, såfremt det er emballeret, således at gruset ikke kan løbe ud af emballagen, heller ikke når den rammer bunden af skakten.

Ej heller bleer må kastes uemballeret i skakten.

b. Henstilling af affald i kældere ved skaktrum:

Må ikke finde sted af hensyn til brandfaren. Det hører i øvrigt ikke til viceværtens opgave at fjerne affald placeret her.

Der findes en mindre storskraldsplads ved garagen til mindre ting. Ikke madvarer.
Større affaldsmængder, så som udskiftning af bad og køkken skal køres til genbrugsstationen (ca. 800m fra bebyggelsen – se opslag i opgang.)
c. Skarnrum:

Må ikke bruges, da dette benyttes til opmagasinerings rum for fyldte / tomme affaldscontainere.

d. Genbrug:

Det henstilles til at man anvender de af kommunens tekniske forvaltning opstillede genbrugscontainere til flasker, aviser ugeblade o. lign. Der er for tiden opstillet container til aviser og flasker for enden af blok R og på parkerings plads ved blok M og N.

Cykelrum:

I hver blok findes et á flere cykelrum. I disse må kun henstilles cykler, knallerter, barnevogne, klapvogne, legecykler o. lign. Kun genstande som er hele og brugbare må stå her.
Bordtennisrum:

Der findes bordtennisrum i bebyggelsen. Disse kan frit benyttes under hensyntagen til ophængte ordensreglement. Rummene findes under nr. 6 og nr. 56.

Nøgle til rummet udleveres af viceværten / varmemester mod erlæggelse af depositum på
Kr. 100,00, som tilbageleveres ved returnering af nøgle. (event. ved fraflytning.)

 

Tremmerum i kælderen:

Til hver lejlighed hører et nummereret tremmerum.

Af hensyn til rottefaren må fordærvelige varer ikke opbevares i kælderrummene.
Af hensyn til brandfaren må der under ingen omstændigheder opbevares brandfarlige stoffer i kælderrummene. Såfremt der er et el-forbrug i rummet, skal dette anmeldes til administrator.
Lejede kælderrum: 

Der findes, fordelt i kældrene, et antal aflukkede kælderrum til udlejning.

Udlejning foregår via administrator, som ligeledes kan oplyse, om der er ledige rum og prisen for disse. Da der normalt er stor efterspørgsel på kælderrum, er det muligt at man i første omgang må affinde sig med at blive optaget på venteliste.

 

Det er ikke tilladt selv, dvs. egenhændig at montere el-stik o. lign. I det lejede, og det lejede må kun benyttes til opbevaring af gods, ej brandfarlig eller fordærveligt, og ikke til beboelsesformål eller erhvervsmæssigt værkstedsformål.

Lejemålet skal opsiges ved ejerskifte, og kan altså ikke uden videre overdrages til ny ejer.

Kældergange:

Der må ikke hensættes noget som helst, herunder affald, i kældergangene.

Branddørene skal være lukkede hele tiden. En brand i naboejendommens kælder fik et langt større omfang, end den ellers ville have fået, fordi branddørene stor åbne. Af samme årsag skal skaktlågerne på trappeopgange holdes lukkede.
Vejanlæg – parkeringspladser – fællesarealer:

Et antal parkeringspladser er afstået til ”Lyngparken” og ”Sct. Georggården”, resten udgør i gennemsnit ca. 1 ½ parkeringsplads pr. lejlighed.

For tiden parkeres frit, d. v. s. pladserne er ikke nummererede.

For at undgå, at dårlig oversigt skal forøge ulykkesrisikoen for børn, henstilles det, at enhver parkering på selve Lyngborghave undgås.

Tilkørselsveje, parkeringsanlæg og fællesarealer (haver) er private områder, der tilhører Ejerforeningen Lyngbo.

Der skal dog gøres opmærksom på, at almindelige love og bestemmelser også er gældende for fællesarealerne (de rekreative græsplæner, stier m. m.), hvortil det specielt skal anføres, at hunde-lovens regler er gældende her. Kort opsummeret vil dette sige, at hunde og katte skal føres i snor. Såfremt hundens eller kattens fører ikke har fuldt styr over dyret, hvilket igen vil sige, at en hund eller kat der luftes uden at være i snor, og som forårsager skade på hunde, katte, mennesker eller ting, vil være erstatningsansvarlig overfor skadelidte. Hundens og eller kattens ejer eller fører vil således pådrage sig et erstatningsansvar og være erstatningspligtig.

Der henvises til husordenens pkt. 4 vedr. hundeefterladenskaber og det indskærpes at ejeren påser fjernelse af ekskrementer og andet.
Antenneanlæg:

Alle oplysninger om tilslutning / omkobling til tv/internet eller fra en pakke til en anden fåes ved henvendelse til YouSee Kabel TV.:

Kundeservice: Tlf. 80 80 40 40
Support:         Tlf. 80 80 40 50
se: www.yousee.dk

Fejlmelding skal ske til ovennævnte nummer
Ud – og invendig vedligeholdelse.

Udvendig vedligeholdelse påhviler alene ejerforeningen. Udover fysisk udvendige dele, fællesarealer m. v. henregnes følgende til udvendig vedligeholdelse:

a. Vandrør (varmt og koldt) indtil til ballofix – ventiler. Ballofix – ventilerne vedligeholdes ved ejerforeningens foranstaltning for den enkeltes regning.

b. Faldstammer (kloak) men ej vandlåse og rør hen til faldstamme.

c. Varmesystem inkl. Radiator og radiatorventiler. Vedligeholdelse af radiatorventiler må kun ske ved håndværkere, tilkaldt af varmemesteren. udgifterne betales af ejerforeningen, bortset fra tilfælde, hvor reparation sker, fordi ventilen har været udsat for overlast fra ejers side.

d.  Vinduer udvendigt til fals og kant, d. v. s. kun de flader, der kan nås udefra ved lukket vindue og ej tætningslister. Det er ikke tilladt at bore i vinduernes udvendige metalbeklædning. Eventuelt reparation sker for ejerens regning.

e. Trappeopgange ekskl. Udvendige flader af entredørene, som ejerne skal vedligeholde med møbelolie eller møbelpolish. Evt. tætningslister i entredøre er ikke udvendig vedligeholdelse. Dørtrinnet skal vedligeholdes af ejerne (lakering).

f. Kældre ekskl. De til lejlighederne hørende pulterrum (tremmerum).

g. Krybelofter (for ej at risikerer skader, må beboerne ikke færdes på krybelofter).

Ejere er dog altid ansvarlige for skader, som de, deres husstand eller gæster måtte påføre de fælles dele, jf. vedtægterne.

Vedligeholdelse af fabriksdækmalede vinduer:

Vinduerne skal vedligeholdes. Det er specielt vigtigt, at du kontrollerer rammebundstykket og karmbundstykket. Eftermalingen skal foretages, hvis der findes blærer i malingen, hvis malingen er mat, eller hvis der opstår revner i malingen.
Sådan foretager du vedligeholdelsesmaling:

– Revnet og løstsiddende maling slibes bort, harpiks som er trængt ud, skrabes bort.
– Overfladen renses med rensefortynding.
– Eventuelle revner i hjørnesammenføjninger udbedres med plastisk tætningsmasse.
– Eventuelle kitskader udbedres med plastisk kit eller fugemasse.
– Der males 2 gange med akryl Latex-maling eller alkydmaling. Ved anden påføring maler du også kit overfladen.
Maling og lakering af et fabriksmalet vindue:

Vinduet har fået én grundbehandling på fabrikken. Inden montering af vinduesindfatninger og gerigter skal vinduet overfladebehandles. Tætningslister mellem ramme og karm må ikke males, og heller ikke tætningsbånd ved isoleringsflader. Rens straks, hvis der kommer maling på disse. Skader på tætningslister kan medføre træk gennem vinduet og fugtdannelse mellem vinduesruderne. Ingen beslag, espangnoletter og vinduesstrop – med undtagelse af hængsler – må males. Vinduet må ikke lukkes, før malingen er helt tør. Typeskilt må ikke overdækkes eller males over.
Rengøring:

– Løst siddende snavs og støv børstes af. Slib med fint sandpapir i træets længderetning.
Lakering:

– Der males én gang med slibemaling.
– Der slibes med sandpapir og spartles, spartelmasse slibes derefter tør.
– Der males færdigt med alkydmaling til indendørs brug.
– Der males 2 gange med let slibning mellem påføringerne.
Overfladebehandlingen må ikke udføres i regnvejr, eller hvis vinduet er fugtigt.

Gulvlak:
Gulvene er iflg. Det oplyste oprindeligt lakeret med spritbaseret ”Blitza”. Genbehandling kan ske hermed.

Dørtrin ved entredør hører til indvendig vedligeholdelse.

El – installation:

Hele el-installationen inkl. måler etc. er indvendig vedligeholdelse.

Der gøres opmærksom på, at el-måleren sidder i et skab nederst i trappeskakten. Her sidder også 3 sikringer, disse kan smelte og give strømafbrydelse. Nøgle kan købes hos viceværten i kontor tiden.

Rensning af afløb: 

Det påhviler ejeren at holde afløb indtil faldstammen ved lige.

Forebyggelse: Hæld 1-2 kander kogende vand igennem afløbet én gang om ugen.

I tilfælde af dårligt afløb, kan følgende gøres:

a. Køkkenvask:

Bundprop i vandlås udtages med spand holdt nedenunder.

Rørene renses mekanisk med stift ståltråd. Især øverste knæk fra vandlås mod faldstamme er tilbøjelig til at stoppe til af fedt elle lignende.

Bundproppen skrues på plads igen.

ADVARSEL

De i handelen værende kemiske midler (afløbsrens, afløbsåbner etc.) indeholder stærke  baser, som gør enhver kontakt med hud særdeles farlig. I givet fald skal den ramte hud  skylles meget omhyggeligt med vand. Søg i givet fald læge.

Kemiske midler forsæber fedtstoffer i afløbsrøret, men fjerner ikke faste aflejringer, hvorfor mekanisk rensning anbefales.

For at undgå tilstopning af faldstammen, er det forbudt at hælde varmt fedtstof i vasken.
b. Badeværelse, håndvask og gulvafløb:

Røret fra vask til gulvrist kan skilles og renses.

Rist i gulvniveau kan løftes af og renses.

Rist længere nede kan tages op og renses efter fjernelse af 2 skruer.

Vandlås i gulv renses lettest med hånden, men husk, IKKE hvis der er hældt kemiske rensemidler i afløbet.

Håndvask i toiletrum (store lejligheder).

Underste del af vandlåse skrues af med hånden. Ved forstoppelse længere nede, kan de blanke rør adskilles ved forsigtig brug af vandpumpetang, men denne adskillelse er ikke banal.

Pakningerne må ikke sidde skævt ved samling, ellers bliver røret utæt.

Afløb kan desinficeres med ”klorin”.
Vi anbefaler at man ofte renser afløb for hår etc.:
Fjern hår og skidt fra afløbet. Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger.
Hæld 2 kedler kogende vand i vasken én gang om ugen.

Vandlåsen sidder under vasken, hvor røret bukker. Den kan skrues af uden brug af værktøj.
c. WC:

Tilstopning bør ordnes af kloakmester.

BLEER O. LIGN. MÅ IKKE SKYLLES UD.
Afkalkning af badeværelse:

I de oprindelige badeværelser findes terasso gulv. Dette renses med sæbe og håndkraft (knofedt) ikke kalkfjerner.

Fliser og håndvask tåler kalkfjerner.
Bygningsmæssige ændringer.

Ejerne kan for egen regning i deres egen lejlighed foretage bygningsmæssige ændringer, såfremt dette ikke medfører gener for andre ejere eller udgifter for ejerforeningen.
Der er følgende forbehold:

– Ændringer skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.
– Ændringer, som vil få eller kan tænkes at ville få indvirkning på husets stabilitet og bæreevne, må ej udføres.
– Ændringer, som vedrører faldstammer, rør for varme og vand, radiatorer eller andre installationer af fælles interesse, skal skriftligt godkendes af bestyrelsen.
Opmærksomheden henledes på, at der i mange tilfælde kræves byggetilladelse.
Følgende specielle regler gives.
Termometre, børnegitre, o. lign. må opsættes på følgende betingelser:

– Der må ikke anvendes søm eller murhager til tunge ting, kun skruer.
– Ingen af de anvendte dele må ruste eller misfarve bygningen.
– Der skal på forhånd indhentes godkendelse fra bestyrelsen, hvis der ikke anvendes gængse materialer.
– Nedtagning og reetablering skal ske på bestyrelsens forlangende.
– Alle udgifter afholdes af ejeren.
– Der må ikke bores gennemgående huller i karm, vægge o. lign.
– Der må ikke foretages opsætning af udvendige antenner, paraboler eller lignende.
– Ejeren er ansvarlig for alle evt. skader, også overfor tredjemand.

Emhætte:

Hvis der opsættes emhætte skal denne tilsluttes det nyetablerede aftræk.

Markiser:
Der gives principielt ikke tilladelse.

Antenner:
Der gives principielt ikke tilladelse til opsætning af udvendige antenner, paraboler el. lign.
HFI-relæ, el-installation:

Efter ny lov i 1998 skal nyanskaffelser som køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, nye stikkontakter i køkkener, badeværelser m. v., ekstrabeskyttes.

Dvs. der skal trækkes beskyttelsesledning i installationen, hvis nogle af ovenstående nyanskaffelser foretages. Da dette tit er væsentlige dyrere end at installere et HFI-relæ, vil sidstnævnte løsning være at foretrække, da man også samtidig ekstrabeskytter for yderligere nyanskaffelser.

HFI-relæ er dog stadig en ekstra beskyttelse mod el-ulykker.
Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine o. lign.:

Ejerne kan lade sådanne apparater installere, idet følgende iagttages:

– Krav i love og regler overholdes.
– Tilslutning må kun ske til koldt vand.
–  Slange for koldt vand skal være tryksikker (armeret).
– Apparatet skal installeres, så det medfører minimale støjgener for naboer, drift i perioden kl. 22 – 07 skal undgås.
– Ejerne hæfter for skader på ejendommen og overfor tredjemand.

Varmeanlæg
Foreningen har et kondenserende fyr til naturgas.
Hvor skal henvendelse ske, hvis ”ting går skævt”.

Ejerforeningen Lyngbo.
Organisations-diagram.

Diagram_1

a. Første henvendelse.
b. Alternativ henvendelse.
Ad 1. Praktiske forhold, f.eks.:
Bygningsskader, defekte installationer, fejl ved maskiner og fejl ved varme.

Ad 2. Naboforhold
Henvendelse rettes i første omgang direkte til naboen, ellers rettes henvendelse til administrator.

Ad 3. Varmemester/vicevært
Forespørgsler/indvendinger vedrørende varmemester/viceværtarbejde

Ad 4. Administrator/administration
Forespørgsler/indvendinger vedrørende administrator/administration samt forhold som ikke kan henføres under de øvrige punkter.

Ad 5. Bestyrelse
Forespørgsler/indvendinger vedrørende bestyrelsens arbejde og forhold med hensyn til beslutninger og dispositioner i øvrigt.

Ad 1. Praktiske forhold, f.eks.:
Bygningsskader, defekte installationer, fejl ved maskiner og fejl ved varme.

Ad 2. Naboforhold
Henvendelse rettes i første omgang direkte til naboen, ellers rettes henvendelse til administrator.

Ad 3. Varmemester/vicevært
Forespørgsler/indvendinger vedrørende varmemester/viceværtarbejde

Ad 4. Administrator/administration
Forespørgsler/indvendinger vedrørende administrator/administration samt forhold som ikke kan henføres under de øvrige punkter.

Ad 5. Bestyrelse
Forespørgsler/indvendinger vedrørende bestyrelsens arbejde og forhold med hensyn til beslutninger og dispositioner i øvrigt.

Varmeanlægget