Referat af ordinær generalforsamling 16. marts 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo

der afholdtes på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Onsdag den 16. marts 2016, kl. 1900


Dagsorden til generalforsamlingen er, i henhold til vedtægterne, som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2015. Beretning og regnskab er vedlagt.

3. Godkendelse Budget 2016. Budget 2016 er vedlagt.

4A. Der er følgende forslag fra bestyrelsen

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge mulighederne for etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens på parkeringspladser og træffe endelig beslutning om etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens parkeringspladser.

4B.      Der er ikke indkommet forslag fra beboere

5. Nyt fra altanudvalget

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år, bestyrelsen indstiller til genvalg: Inger Lindskrone og Niels Fernstrøm, og til nyvalg Jørgen Beck Bang

Der skal vælges en suppleant for henholdsvis 1 år og 2 år. Suppleanterne indtræder ved vakance i bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer for hvis periode de er valgt.

Bestyrelsen indstiller Flemming Kirsby til genvalg for en periode af 2 år og Erik Stensgaard til nyvalg for en periode af 1 år.

7. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsselskabet Albjerg.

8. Eventuelt

 


Ad pkt. 1       Valg af dirigent:

 

Formanden for bestyrelsen i ejerforeningen Lyngbo, Niels Fernstrøm, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog ejerforeningens administrator, advokat Poul Bach valgt som dirigent. Administrator blev herefter valgt som dirigent, og konstaterede med de fremmødtes samtykke, at den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo var lovlig indvarslet den 8. marts 2016.

 

Tilstede var 51 stemmeberettigede medlemmer heraf 19 ved fuldmagt.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt. Tidligere formand Charlotte Ruberg takkede forsamlingen for sin tid som formand, og tog et tilbageblik over hvad der var sket i hendes formandsperiode, og fortalte, at Niels Fernstrøm var blevet valgt af bestyrelsen som ny formand.

 

Ad pkt. 2       Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2015:

 

Bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og formanden forelagde den for de fremmødte.

 

Ingen ønskede ordet til beretningen.

 

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

 

Ejerforeningens revisor, der var repræsenteret ved Statsautoriseret Revisor Anita Olsen, gennemgik herefter årsregnskabet 2015.

 

Der var spørgsmål fra Jan Hilstrøm, Susanne Ryding og Morten Hilstrøm. Regnskab for 2015 blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 3       Budget 2016:

 

Det af bestyrelsen foreslåede budget – fremsendt med indkaldelsen – blev gennemgået af administrator.

 

Fællesbidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017:

 

Fordelingstal 0,54 kr. 1.698,59 pr. måned pr. lejlighed

Fordelingstal 0,58 kr. 1.838,88 pr. måned pr. lejlighed

Fordelingstal 0,65 kr. 2.053,72 pr. måned pr. lejlighed

 

Varmebidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017:

 

Fordelingstal 0,54 kr. 400,41 pr. måned pr. lejlighed

Fordelingstal 0,58 kr. 433,49 pr. måned pr. lejlighed

Fordelingstal 0,65 kr. 484,13 pr. måned pr. lejlighed

 

 

 

I alt varme- og fællesbidrag 131 0,54 2.099,00
Pr. måned fra 1. juni 2016 40 0,5846 2.272,36
  8 0,6529 2.537,85

 

Der var spørgsmål fra Morten Densam.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 4A   

 

Der var følgende forslag fra bestyrelsen

 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge mulighederne for etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens parkeringspladser og træffe endelig beslutning om etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens parkeringspladser.

 

Niels Fernstrøm redegjorde for punktet. Der skal en eller anden form for lås på ladestanderne. Hvor mange ladestandere skal der være ?, hvor store kabler skal der føres frem ?, det er ikke sikkert at foreningen opstiller selve standerne, måske blot el-fremføring m.v. Det er nogle af de punkter bestyrelsen skal undersøge.

 

Følgende havde ordet til punktet. Susanne Ryding, Freddy Hansen, Jørgen Beck-Bang, Morten Densam, Jan Hilstrøm, Per Ammentorp, Charlotte Ruberg.

 

For punktet stemte 43, 2 stemte imod og 6 undlod at stemme. Forslaget var hermed vedtaget.

 

Ad pkt. 4 B

 

Der var ingen forslag fra medlemmerne

 

Ad pkt. 5.      Nyt fra altanudvalget

 

Niels Fernstrøm orienterede om status på altanprojektet, og udvalget arbejde indtil nu. Endvidere fortalte han kort om den kommende bygge- og etableringsproces.

 

Jan Hilstrøm, Irene Struck og Lillian Søndberg havde ordet til punktet.

 

Ad pkt. 6.      Valg af bestyrelse samt suppleanter.

 

På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år, bestyrelsen indstillede til genvalg: Inger Lindskrone og Niels Fernstrøm, og til nyvalg Jørgen Beck-Bang

 

Dirigenten efterlyste yderligere kandidater, ingen meldte sig. Herefter konstaterede dirigenten, at de af bestyrelsen foreslåede kandidater var valgt uden modkandidater.

 

 

Der skulle vælges en suppleant for henholdsvis 1 år og 2 år. Suppleanterne indtræder ved vakance i bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer for hvis periode de er valgt.

Bestyrelsen indstillede Flemming Kirsby til genvalg for en periode af 2 år og Erik Stensgaard til nyvalg for en periode af 1 år.

 

Dirigenten efterlyste yderligere kandidater, ingen meldte sig. Herefter konstaterede dirigenten, at de af bestyrelsen foreslåede kandidater var valgt uden modkandidater.

 

Ad 7. Valg af revisor.

 

Bestyrelsen stillede ændringsforslag til det i dagsordenen stillede forslag. Som Ejerforeningens nye revisor blev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christensen & Kjærulff, Store Kongensgade 68, 1253 København K, valgt.

 

Ad 8. Eventuelt.

 

Følgende ønskede ordet til punktet:

 

Morten Densam, Benny Olsen, Jan Hilstrøm, Susanne Ryding, Søren Hyldgaard, Agnese Valtmare, Kim Dahl, John Skyttehave, Lillian Søndberg og Irene Struck.

 

Spørgsmålene der blev drøftet var legepladser, restløbetid på lån til isolering (rest 7 år), lånene kan indfries, beskæring og fældning af træer, vedligeholdelsesplan for bygninger og areal, retningslinjer for placering af foreningens kontantbeholdning, udearealer, solcelleanlæg, grundfond, tidligere generalforsamlingsbeslutning om mulighed for lån af bestyrelseslokale, buskbeplantning/græs.

 

Formanden og bestyrelsen drøftede punkterne med generalforsamlingen og lovede, at de ville arbejde ud fra princippet om helhedsløsninger på alle spørgsmål.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og formanden takkede for en god generalforsamling, og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

 

Den 22. marts 2016

 

 

 

Poul Bach

Dirigent og referent