Referat af ordinær generalforsamling 28. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo

der afholdtes på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød
tirsdag den 28. marts 2017, kl. 19.00

Dagsorden til generalforsamlingen er, i henhold til vedtægterne, som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2016. Beretning og regnskab er vedlagt.
  3. Godkendelse Budget 2017. Budget 2017 er vedlagt.
  4. a. Der er følgende forslag fra bestyrelsen

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge muligheder­ne for etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens på parkeringspladser og træffe endelig beslutning om etablering og placering af ladestandere til elbiler på foreningens parkeringspladser.

      4.b. Der er ikke indkommet forslag fra beboere

  1. Nyt fra altanudvalget
  2. Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Følgende opstillede til bestyrelsesvalget: Pia, Char­lotte, Per og Enrik.

Der skulle vælges en suppleant for 2 år

7                Valg af revisor.

  1. Eventuelt

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent:

Formanden for bestyrelsen i ejerforeningen Lyngbo, Niels Fernstrøm, bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog ejerforeningens administrator, advokat Poul Bach valgt som dirigent. Administrator blev herefter valgt som dirigent, og konstaterede med de fremmødtes samtykke, at den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo var lovlig indvarslet den 9. marts 2017.

Tilstede var 37 stemmeberettigede medlemmer heraf 2 ved fuldmagt

25 medlemmer med fordelingstal 0,5400
9 medlemmer med fordelingstal 0,5846 og
3 medlemmer med fordelingstal 0,6529

Dagsordenen blev herefter godkendt, med bemærkning, at ikke alle havde fået dagsor­denen fysisk afleveret i postkassen.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2016:

Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden og skriftlig beretning vedlægges refe­ratet. Formanden takkede Per Ammentorp for tro indsats gennem 19 år i sin beretning, og oplyste, at der afholdes reception for Per Ammentorp, fredag den 28. april 2017, kl. 13.16 i maskinrummet for enden af ejerforeningen.

Følgende ønskede ordet til beretningen:

Olaf Mathiasen spurgte til husordenen, Jonna Busk spurgte til, hvorfor der ikke var ved­lagt en skriftlig formandsberetning med indkaldelsen. Formanden svarede på de rejste punkter.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Ejerforeningens bogholder Mikael Behnke, gennemgik herefter årsregnskabet 2016, idet foreningens revisor havde meldt afbud som følge af familieforøgelse.

Der var spørgsmål fra Søren Hyldgaard, der blev besvaret. Regnskab for 2016 blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 3 Budget 2017:

Det af bestyrelsen foreslåede budget — fremsendt med indkaldelsen — blev gennemgået af Mikael Behnke.

Fællesbidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018:

Fordelingstal 0,54 kr. 1.716 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,58 kr. 1.858 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,65 kr. 2.075 pr. måned pr. lejlighed

 

Varmebidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2018:

Fordelingstal 0,54 kr. 383 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,58 kr. 414 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,65 kr. 463 pr, måned pr. lejlighed

I alt varme- og fællesbidrag pr. måned fra 1. juni 2017

131 0,54 Kr. 2.099,00
40 0,5846 Kr. 2.272,00
8 0,6529 Kr. 2.538,00

 

Der var spørgsmål fra Per Brecke vedrørende varme/budgetfald i bidrag, Administrator redegjorde for bestyrelsens overvejelser, og tradition for, at indstille regnskabsmæssige overskud i forhold til årsbudgettet til henholdsvis overførsel til grundfond og til mellem­regning med medlemmerne, således at der i foreningen er penge til at foretage nød­vendige vedligeholdelsesarbejder.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 4A

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad pkt. 4B

Der var ingen forslag fra medlemmerne

Ad pkt. 5. Nyt fra altanudvalget

Niels  Femstrøm redegjorde for udviklingen i altanprojektet, og de problemstillinger der har været indtil nu. Altanerne monteres fra platforme, i stedet for, at de løftes på plads af en stor mobilkran. Dette har medført, at vores græsplæne er opkørt.

Entreprenøren gør klar til maler. Dette betyder, at den enkelte ejer selv skal forestå eventuel spartling af vægge og ny tapetsering, samt maling.

Entreprenøren forestår fugearbejder omkring døre og vinduer. Entreprenøren kommer med en drifts- og vedligeholdelsesplan, så den enkelte altanejer må ikke foretage sig noget vedrørende altanen, før de har modtaget en vedligeholdelsesplan, og altanen er endelig godkendt til ibrugtagning.

Følgende havde ordet til punktet:

Christian, Lillian, Kristian, Thomas, Ida, Olaf Hoffsø, Enrik og Martin.

 

Følgende emner blev blandt andet berørt. Afvanding fra altaner, 3-dages varsel over­holdes ikke af håndværkere, og det er indskærpet overfor entreprenøren, at varsler skal overholdes.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Følgende opstillede til be­styrelsesvalget: Pia, Charlotte, Per og Enrik. Pia og Charlotte blev genvalgt til bestyrel­sen med henholdsvis 26 og 21 stemmer. Enrik og Per fik henholdsvis 18 og 7 stemmer.

Der skulle vælges en suppleant for 2 år. Suppleanterne indtræder ved vakance i besty­relsen for de bestyrelsesmedlemmer for hvis periode de er valgt. Som ny suppleant blev Arvid Gregersen valgt.

  • Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede revisor Michael Harboe, Harboe Consult ApS, Grønningen 17, st., København K, som Ejerforeningens revisor. Michael Harboe blev valgt.


  • Følgende ønskede ordet til punktet:

Per Brecke, Christian, Enrik, Olaf og Lillian. Spørgsmålene der blev drøftet var at bebo­erne skal passe på varmeforbruget hvis det bliver en kold vinter; sikkerhedsdøre ved valg af nye indgangsdøre til de enkelte lejligheder, og at det var en god ide med nye døre, samt hvem der skulle betale for dørene. Endelig blev arbejdsdagen drøftet under punktet eventuelt

Formanden og bestyrelsen drøftede punkterne med generalforsamlingen og lovede, at de ville arbejde ud fra princippet om helhedsløsninger på alle spørgsmål.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og formanden takkede for en god gene­ralforsamling, og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

Birkerød, den 27. april 2017

Poul Bach

Dirigent og referent