Referat af ordinær generalforsamling 18. marts 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo,
Kantinen på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød,
tirsdag den 18. marts 2014, kl. 19.00
Dagsorden til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2013. Beretning og regnskab er vedlagt.

3. Godkendelse Budget 2014. Budget 2014 er vedlagt.

4A. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 10, stk. 2 ændres til:

Stk.  2.
Bestyrelsen ansætter endvidere en varmemester, hvis funktioner koordineres af admini-strator.

Formuleringen i sidste punktum i stk. 2: ”Varmemesteren skal bebo ejendommens funktio-nærbolig”, udgår dermed af vedtægterne.

Dette forslag kræver beslutning i henhold til vedtægternes § 3, stk.  4. og 5:

St. 4.
Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlig dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stem-meberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor.

Stk.  5.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget – uanset antallet af frem-mødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.
4B. Der er indkommet tre forslag fra medlemmerne

Forslagsstillere er henholdsvis Gustaf Holmefjord, Lyngborghave 56, 2., tv., Erik Stens-gaard, Lyngborghave 6, st., th. og Kristian Madsen, Lyngborghave 20, 1., th.
Forslagene er vedlagt, og vedrører, at det undersøges om der er mulighed for, og hvordan der opnås ret til, etablering af altaner.

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Bestyrelsen indstiller til genvalg Inger Lindskrone, Dorthe Petersen og Kirsten Lorentzen.

Der skal vælges en suppleant for 2 år. Suppleanterne indtræder ved vakance i bestyrelsen for de bestyrelsesmedlemmer for hvis periode de er valgt. Bestyrelsen indstiller til genvalg Ghita Nielsen, Lyngborghave 12, 1., tv.

6. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller valg af ny revisor til enten Beierholm eller Albjerg.

7. Eventuelt
Ad pkt. 1 Valg af dirigent:
Formanden for bestyrelsen i ejerforeningen Lyngbo, Charlotte Rubjerg bød velkommen til generalforsam-lingen og foreslog ejerforeningens administrator, advokat Poul Bach valgt som dirigent. Administrator blev herefter valgt som dirigent, og konstaterede med de fremmødtes samtykke, at den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo var lovlig indvarslet den 10. marts 2014

Tilstede var 88 stemmeberettigede medlemmer heraf  47 ved fuldmagt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning samt godkendelse af regnskab 2013:
Bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelse til generalforsamlingen og formanden fremlagde den for de fremmødte.

Ingen ønskede ordet til beretningen, der4 blev vedtaget med 87 stemmer for og 1 der undlod at stemme.

Ejerforeningens revisor, der var repræsenteret ved Statsautoriseret Revisor Lars Rasmussen, gennemgik herefter årsregnskabet 2013.

3 ønskede ordet til regnskabet der blev enstemmigt vedtaget.
Ad pkt. 3  Budget 2014:
Det af bestyrelsen foreslåede budget – fremsendt med indkaldelsen – blev gennemgået af administrator.

Ingen ønskede ordet til punktet og bestyrelsens forslag til budget blev enstemmigt vedtaget

Fællesbidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015:

Fordelingstal 0,54 kr. 1.630,64 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,58 kr. 1.765,32 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,65 kr. 1.971,57 pr. måned pr. lejlighed

Varmebidrag i henhold til det vedtagne budget bliver herefter i perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015:

Fordelingstal 0,54 kr. 539,02 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,58 kr. 583,54 pr. måned pr. lejlighed
Fordelingstal 0,65 kr. 651,71 pr. måned pr. lejlighed

 

I alt varme- og fællesbidrag  131 0,54   2.169,66
Pr. måned fra 1. juni 2014 40 0,5846   2.348,86
8 0,6529   2.623,28
Ad pkt. 4A
Bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af vedtægternes § 10, stk. 2., om at  sidste punktum skulle udgå af vedtægterne. Jørgen Beck-Bang, Lyngborghave 60, st., tv. stillede følgende ændringsforslag til bestyrelsens forslag, således at 2. punktum bibeholdtes, blot med den ændring, at ordet skal ændres til kan:

”Bestyrelsen ansætter endvidere en varmemester, hvis funktioner koordineres af admini-strator.

Varmemesteren kan bebo ejendommens funktionærbolig.”

 

Forslaget blev vedtaget med 85 stemmer for og 3 imod. Mere en 2/3 af de fremmødte bakkede således forslaget op, og der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringen, i henhold til vedtægternes § 3, på hvilken 2/3 af de fremmødte tillige skal stemme for forslaget for at det er endeligt vedtaget.

Ad pkt. 4 B

Der var indkommet tre forslag fra medlemmerne

Forslagsstillere var henholdsvis Gustaf Holmefjord, Lyngborghave 56, 2., tv., Erik Stens-gaard, Lyngborghave 6, st., th. og Kristian Madsen, Lyngborghave 20, 1., th.
Forslagene var vedlagt indkaldelsen, og vedrørte, at det skulle undersøges: om der er mu-lighed for, og hvordan der opnås ret til, etablering af altaner.

De tre forslagsstillere redegjorde for deres tanker bag forslagene.

Generalforsamlingen besluttede herefter med stemmetallet 86 for og 2 der undlod at stemme, at nedsæt-te et udvalg til undersøgelse af muligheder for etablering af altaner, og til at fremkomme med forslag herom til generalforsamling. Udvalget får bemyndigelse til, efter aftale med bestyrelsen, at bruge indtil kr. 10.000,00 af det vedtagne budget til indhentelse af oplysninger, afholdelse af orienteringsmøder mv. Generalforsamlingen udpegede følgende personer til at indgå i udvalget:

Jeanette Dissing, nr. 20, st., tv.
Niels Fernstrøm, nr. 4A, 2., th.
Morten Densam, nr. 2B, st., tv.
Gustaf Holmefjord, nr. 56, 2., tv.
Erik Stensgaard, nr. 6, st., th.
Kristian Madsen, nr. 20, 1., th.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Ad 5. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Besty-relsen indstillede til genvalg. Der fremkom yderligere to forslag fra forsamlingen. Generalforsamlingen valgte Flemming Kirsbye, Githa Nielsen og Poul Bach som stemmetællere. Inden afstemningen gik i gang meldte der sig yderligere 2 medlemmer af foreningen, således at der nu var 90 stemmeberettigede tilstede, heraf 47 ved fuldmagt. Der afholdtes herefter skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettiget kunne stemme på indtil tre af de opstillede. Der indkom 69 stemmesedler, hvoraf stemmetællerne kassserede to stemmesedler som ugyldige. De opstillede og deres stemmetal var:

Inger Lindskrone, 40 stemmer

Dorthe Petersen, 45 stemmer

Kirsten Lorentzen, 16 stemmer

Kristian Madsen, 60 stemmer

Gustaf Holmefjord, 35 stemmer

Valgt for to år til bestyrelsen er således Kristian Madsen, Dorthe Petersen og Inger Lindskrone.
Gustaf Holmefjord blev foreslået som suppleant til bestyrelsen for 2 år. Ghita Nielsen, der var opstillet til genvalg, trak sig fra valget. Ingen yderligere meldte sig, og Gustaf Holmefjord blev herefter valgt uden modkandidat som suppleant til bestyrelsen for to år.
Ad 6. Valg af revisor.
Som Ejerforeningens nye revisor blev valgt revisionsselskabet Albjerg.
Ad 7. Eventuelt.
Følgende havde ordet til punktet og følgende emner blev berørt: Bruno Hansen – rengøring, Lillian Sønd-berg – om at fjerne måtter før rengøring, Jeanette Trønning – bestyrelsesreferater og beplantning på fællesarealer, Morten Densam – vedligeholdelsesfri sandkasser, flere og lettere bænke på fællesarealer og renovering af eksisterende samt flere hyggekroge, Jørgen Beck-Bang – referater fra bestyrelsesmøder kan lægges på hjemmeside og opdatering og kode til/af hjemmeside, samt striber på parkeringsbåse, Morten Petersen – nye borde og bænde, Sally Sørensen – træer og beskæring.

Bestyrelsen svarede på indlæggene og formanden, Charlotte Rubjerg takkede for en god generalforsam-ling, det store fremmøde og for god ro og orden, og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

Den 19. marts 2014
Poul Bach
Dirigent og referent
Formand    Bestyrelsesmedlem