Formandens beretning

Først og fremmest vil bestyrelsen gerne byde velkommen til de mange nye beboere. Der har i det forgangne år været mange handler

Bestyrelsen har i år afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder.

Vi har desværre været præget af rotter på området og i vores dræn. Vi har derfor haft rekvireret skadedyrsbekæmpelse, som har slået over 700 rotter ihjel på blot 2 måneder. Vi har desværre også måttet sande, at rotterne har haft ødelagt vores dræn, hvorfor vi også har måttet reparere på dem.
Derudover har vi haft nogle problemer med møl i blok L – vi skal bede om at man er opmærksom på dette når man har tøj i sit kælderrum.

Skadedyrsbekæmpelsen er fra vores side blevet dygtigt varetaget af vores administrator og vores 2 nye viceværter, Tonny og Jørgen.

Tonny og Jørgen blev ansat lige omkring sidste års generalforsamling og har siden da varetaget vores grønne arealer og tekniske installationer rigtig flot. Derudover har de, og nok særligt Tonny, brugt en del tid på at systematisere arbejdet. Derved har vi sikret os at vi fremover ikke glemmer de opgaver der kun forekommer 1 eller 2 gange om året.
Jørgen bor i ejerforeningens lejlighed og det er ikke et særsyn at se ham gå en lille tur om aftenen og inspicere områderne eller sikre at fyret kører som det skal. Samtidigt har Jørgen løftet en stor opgave med snerydning om natten.
Det er to driftige viceværter som vi i bestyrelsen er rigtig glade for og har et rigtig godt samarbejde med.

På opfordring af viceværterne har bestyrelsen i år på forsøgsbasis, indført at vi uddeler affaldsposer. Affaldsposerne er større, tykkere og mere glatte end almindelige skraldeposer eller indkøbsposer. Det har givet mindre svineri i affaldsskaktene. Der er dog stadig nogle, der ikke kan finde ud af at lukke affaldsposerne. Det er ulækkert og koster ekstra tid for viceværterne når de skal rydde op. Vi har før, og et par gange igen i år, haft lukket enkelte skakte i en periode og det vil vi fortsat gøre, når opgangens beboere ikke kan finde ud af at lukke poserne. Vi vil derfor opfordre til at I tænker på jeres naboer og ikke mindst viceværterne, og lukker jeres affaldsposer før de ryger i skakten.

Vi er blevet oplyst, at kommunen inden længe vil kræve affaldssortering og det vil påvirke os i ejerforeningen. Det formentlig betyde, at vi skal lukke vores affaldsskakte og etablere affaldsstationer i terræn, hvor det sorterede affald kan smides ud. Det er ikke et krav endnu, men bestyrelsen følger nøje med og vil informere løbende.

I forbindelse med opsætningen af altanerne, er vores grønne arealer blevet meget opkørte. De bliver retableret i løbet af foråret når vejret er til det.

Der er ikke sket så meget i haverne i år, da haveudvalget stadig arbejder med en helhedsplan for alle vore udenomsarealer. Bestyrelsen forventer til næste års generalforsamling at fremlægge en samlet plan for udenomsarealerne. Gode forslag kan sendes til Pia på haveudvalg@ejerforeningenlyngbo.dk. Der vil derfor ikke blive udført nævneværdige ændringer det kommende år.
Der er igen i år blevet beskåret træer af det firma vi plejer at bruge. Der er beskåret efter behov.

Bestyrelsen vil, såfremt Generalforsamlingen genvælger os, der er på valg, igangsætte arbejdet med at udarbejde en langsigtet vedligeholdelses- og udviklingsplan så vi ikke løber ind i uforudsete problemer. Hvis der er noger, der har ønsker eller ideer, hører vi selvfølgelig meget gerne om det så vi kan medtage det i overvejelserne.

Slutteligt har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fremadrettet håndhæver gældende lovgivning omkring sko og andre effekter i opgangene. Vi er godt klar over, at det ikke er populært, men der må ikke forefindes andet end almindelige dørmåtter i opgangene. Årsagen til dette er, at efterladte effekter kan være til fare for en eventuel evakuering og til fare for det redningsmandskab – brandvæsen, ambulance, politi osv. – som skal ind i lejligheden.
Vi er ikke ude på at genere folk, men hvis vi – eller viceværterne – oplever eller får henvendelse om at der står genstande i trapperummet der kan være til gene er vi nødt til at reagere på det og bede jer fjerne dem. I modsat fald bliver de fjernet af ejerforeningen.

På bestyrelsens vegne

Niels Fernstrøm
Formand